آرشیو اخبار

اطلاعیه

دانشجویان ارشد که درس سمینار گرفته اند باید تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ فرم انتخاب استاد راهنما را (به شرح زیر) تکمیل کنند. دانشجویان قدرت . گرایش ماشین، سه اولویت خود را تکمیل کنند. از بین اساتید نامبرده: آقایان ۱. دکتر اره پناهی ۲. دکتر صدر ۳. دکتر مشگین کلک دانشجویان قدرت گرایش سیستم دو اولویت خود را تکمیل کنند از بین اساتید زیر. آقایان ۱. دکتر پیشوایی ۲. دکتر میوه دانشجویان گرایش کنترل سه اولویت خود را تکمیل کنند . از بین اساتید زیر. آقایان ۱.دکتر عقیلی ۲. دکتر کاظمی ۳. دکتر مددی دانشجویان گرایش الکترونیک دیجیتال دو اولویت خود را تکمیل کنند از بین اساتید نامبرده: آقایان ۱. دکتر عبداللهی فرد ۲. دکتر فتوحی استاد راهنمای دانشجویان گرایش مدار مجتمع آقای دکتر جعفری پناه و دانشجویان گرایش نانو آقای دکتر کریمخانی هستند.

ادامه مطلب

اطلاعیه

با سلام و احترام جلسات دفاع به صورت حضوری برگزار می گردد به جز اساتید راهنمای خارج از دانشگاه ، مشاور خارج از دانشگاه و داوران خارجی دعوت شده از خارج دانشگاه.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد قدرت

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد

نحوه واحدگیری دانشجویان ارشد قدرت (دانشجویان ارشد قدرت مجاز به گرفتن درس از گرایشهای دیگر نیستند) گرایش سیستم : ۱- توزیع انرژی الکتریکی ، ۲- مباحث ویژه۱ ، ۳- شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی و درس سمینار گرایش ماشین : ۱- زیر ساختهای حمل و نقل الکتریکی ، ۲- طراحی ماشین ، ۳- الکترونیک قدرت ۲ و درس سمینار

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی

۱- درخواستهای خود را از طریق ایمیل بفرستید. از تماس تلفنی خودداری کنید چون در بازه انتخاب واحد به سبب افزایش حجم کار ، پرسنل جوابگوی شما نمیتوانند باشند و تماسهای شما سبب کندی کار میشود. ۲- بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، آزمایشگاههای دوره کارشناسی بایستی به صورت ترکیبی (هم حضوری و هم آنلاین) ارائه شوند. بنابراین دانشجویان توجه کنند که اگر واحد آزمایشگاه را بگیرند بخشی از آن به صورت حضوری است. ۳- آزمایشگاهها با تعداد و ظرفیت محدود ارائه شده است و الویت با دانشجویانی است که فارغ التحصیل میشوند. بنابراین از تماسهای مکرر برای افزایش ظرفیت آزمایشگاهها خودداری کنید. ۴- درس سازگاری الکترومغناطیسی به عنوان درس اختیاری در این ترم ارائه شده است ( درس خوبی برای دانشجویان مهندسی برق است) ۵- درس فیلتر و سنتز مدار به عنوان درس اختیاری در این ترم ارائه شده است.

ادامه مطلب
قابل توجه دانشجویان دوره کارشناسی

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی

۱- درخواستهای خود را از طریق ایمیل بفرستید. از تماس تلفنی خودداری کنید چون در بازه انتخاب واحد به سبب افزایش حجم کار ، پرسنل جوابگوی شما نمیتوانند باشند و تماسهای شما سبب کندی کار میشود. ۲- بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم، آزمایشگاههای دوره کارشناسی بایستی به صورت ترکیبی (هم حضوری و هم آنلاین) ارائه شوند. بنابراین دانشجویان توجه کنند که اگر واحد آزمایشگاه را بگیرند بخشی از آن به صورت حضوری است. ۳- آزمایشگاهها با تعداد و ظرفیت محدود ارائه شده است و الویت با دانشجویانی است که فارغ التحصیل میشوند. بنابراین از تماسهای مکرر برای افزایش ظرفیت آزمایشگاهها خودداری کنید. ۴- درس سازگاری الکترومغناطیسی به عنوان درس اختیاری در این ترم ارائه شده است ( درس خوبی برای دانشجویان مهندسی برق است) ۵- درس فیلتر و سنتز مدار به عنوان درس اختیاری در این ترم ارائه شده است.

ادامه مطلب