معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۶۳۹۵

دانشکده مهندسی برق در دانشگاه تفرش شامل سه گروه میباشد:

  1. مهندسی برق الکترونیک ( کارشناسی و کارشناسی ارشداز سال ۸۸)
  2. مهندسی برق قدرت ( کارشناسی از سال ۸۶، کارشناسی ارشدقدرت از سال ۸۴، گرایش ماشین و سیستم از سال ۸۹)
  3. .مهندسی برق کنترل (کارشناسی از مهرماه ۹۱، کارشناسی ارشد از مهر ماه ۹۰و دکتری از مهرماه ۹۲)