معرفی دانشکده

تعداد بازدید:۴۷۶۰

دانشکده مهندسی برق در دانشگاه تفرش شامل سه گروه میباشد:

 1. مهندسی برق الکترونیک ( کارشناسی و کارشناسی ارشداز سال ۸۸)
 2. مهندسی برق قدرت ( کارشناسی از سال ۸۶، کارشناسی ارشدقدرت از سال ۸۴، گرایش ماشین و سیستم از سال ۸۹)
 3. .مهندسی برق کنترل (کارشناسی از مهرماه ۹۱، کارشناسی ارشد از مهر ماه ۹۰و دکتری از مهرماه ۹۲)
   
 • ریاست دانشکده و مدیر گروه قدرت: دکتر مهدی اره پناهی
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق و مدیر گروه کنترل: دکتر آریا عقیلی آشتیانی
 • معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و مدیر گروه الکترونیک : دکتر علی محمد فتوحی

تعداد دانشجویان :

 

 • کارشناسی الکترونیک : ۱۴۷
 • کارشناسی ارشدالکترونیک :۲۱

 

 • کارشناسی قدرت: ۱۵۰
 • کارشناسی ارشد قدرت: ۲۳

 

 • کارشناسی کنترل: ۵۲
 • کارشناسی ارشد کنترل: ۱۱
 • دکتری کنترل: ۶