آرشیو اخبار

مصوبات مهرماه گروه های مهندسی برق

پروژه های کارشناسی تصویب شده مهر ماه به شرح زیر است. گروه قدرت: بهنام شکوهی --رضا طاهری - امیرمحمد انتخابی نوش آبادی- صادق رضاخانلو گروه کنترل: سارا دباغی و ساناز خانمحمدی-دانیال بهمنیار گروه الکترونیک: سمیه خان محمدی- مهدی زنجیر بند- یونس ملکوتی خواه - وحید حسینی-امیر حسین توکلی-حمیدرضا ذوافقاری ابوالفضل صادقی سیروئی - علیرضا ملک زاده حیدرباغی

ادامه مطلب