آرشیو اخبار

دانشجویان ارشد گرایش سیستم

دانشجویان ارشدگرایش سیستم می توانند واحد های زیر را در انتخاب واحد اخذ نمایند : ۱- توزیع انرژی الکتریکی ۲- کنترل توان راکتیو ۳-شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی در صورت اخذ دروس غیر از موارد فوق، دانشکده اقدام به حذف دروس اخذ شده توسط دانشجویان می نماید .

ادامه مطلب
انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۹

دانشجویان ارشد گرایش ماشین

دانشجویان ارشد ماشین فقط مجاز هستند واحد های زیر را در انتخاب واحد اخذ نمایند: ۱-الکترونیک قدرت ۲ ۲-طراحی ماشین ۳-شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی

ادامه مطلب