آرشیو اخبار

حذف و اضافه

دروس حذف شده در مرحله حذف و اضافه (زیر حد نصاب) : آزمایشگاه ماشین ۱ گروه ۳ آز الکترونیک گروه ۲ آز مدار مخابراتی گروه ۱ آز ماشین ۱ گروه ۳

ادامه مطلب