کارمندان

تعداد بازدید:۵۲۸۲

آقای مهندس حمید رضا تفرشی

مسئول دفتر و کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی برق

شماره تماس:

36241261 -086

ایمیل:  elec@tafreshu.ac.ir

 

آقای دکتر صادق کلانتری

کارشناس و استاد آزمایشگاههای دروس گرایش الکترونیک و کنترل 

ایمیل: sadeghkalantari@gmail.com

شماره تماس:

36241261 -086

 

آقای مهندس مرتضی قربانی

 کارشناس و استاد  آزمایشگاهای دروس گرایش قدرت

شماره تماس:

36241261 -086

آقای مصطفی عسگری

 تکنسین آزمایشگاه های برق

شماره تماس:

36241261 -086