کارمندان

تعداد بازدید:۳۴۹۴

خانم مرضیه رضایی

مسئول دفتر و کارشناس آموزشی دانشکده مهندسی برق

شماره تماس:

36241261 -086

ایمیل:  taut.electrical@gmail.com

 

 

آقای حمید ابوطالبی

 مسئول خرید آزمایشگاههای دانشکده برق و تکنسین آزمایشگاههای مدارهای مخابراتی – کنترل خطی-  کنترل و الکترونیک 

شماره تماس:

36241331 -086

 

آقای مهندس صادق کلانتری

کارشناس و استاد آزمایشگاههای مدار منطقی، میکروپروسسور و  معماری کامپیوتر 

ایمیل: sadeghkalantari@gmail.com

شماره تماس:

36241331 -086

086-36241262

 

آقای مهندس مرتضی قربانی

 کارشناس و استاد  آزمایشگاهای ماشین های الکتریکی ۱- ماشین های الکتریکی ۲ – کارگاه برق و آز مبانی برق

شماره تماس:

36241334 -086

آقای مصطفی عسگری

 تکنسین آزمایشگاه های الکترونیک و تکنیک پالس

شماره تماس:

36241330 -086