مدیریت

تعداد بازدید:۶۱۱۰

 دکتر مهدی اره پناهی

رئیس دانشکده مهندسی برق

و مدیر گروه قدرت

شماره تماس:36241261 - 086

Email: arehpanahi@tafreshu.ac.ir

دکتر علی مددی

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

 و مدیر گروه کنترل

شماره تماس:36241261 -086

Email: arya.aghili@tafreshu.ac.ir

دکتر علی محمد فتوحی

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق

 و مدیر گروه الکترونیک

شماره تماس:36241261 -086

Email: fotouhi@tafreshu.ac.ir