مدیریت

تعداد بازدید:۳۶۳۴

دکتر همایون مشگین کلک

رئیس دانشکده مهندسی برق

و مدیر گروه قدرت

تلفن تماس: ۳۶۲۴۱۲۶۱

Email: meshgin@tafreshu.ac.ir

دکتر علی کاظمی

معاون آموزشی دانشکده مهندسی برق

 و مدیر گروه کنترل

تلفن تماس: ۳۶۲۴۱۲۶۱

Email: kazemy@tafreshu.ac.ir

دکتر محمد جواد عبدالهی فرد

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق

 و مدیر گروه الکترونیک

تلفن تماس: ۳۶۲۴۱۲۶۱

Email: mj.abdollahi@tafreshu.ac.ir