آزمایشگاه الکترونیک

تعداد بازدید:۳۴۹۸

آزمایشگاه الکترونیک 

مسئول آزمایشگاه: آقای مصطفی عسگری و آقای ابوطالبی

دروس تدریسی: آزمایشگاه الکترونیک 1و2و3، الکترونیک صنعتی ،آز کنترل،آز تکنیک پالس و مدار مخابراتی