آزمایشگاه الکترونیک

تعداد بازدید:۱۸۷۳

آزمایشگاه الکترونیک 

مسئول آزمایشگاه: آقای ابوطالبی و آقای محمد آبایی 

دروس تدریسی: آزمایشگاه الکترو.نیک 1و2و3 و صنعتی ،آز کنترل،آز تکنیک پالس و مدار مخابراتی