آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

تعداد بازدید:۳۱۰۲

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی 

مسئول :مهندس مرتضی قربانی

مدرسین: مهندس قربانی ،دکتر اره پناهی، دکتر مشگین کلک

دروس تدریسی: آز ماشین 1و2و3