آزمایشگاه دیجیتال

تعداد بازدید:۱۸۱۷

آزمایشگاه دیجیتال

مسئول آزمایشگاه: آقای مهندس علی عباسی

مدرس: آقای دکتر فتوحی،مهندس علی عباسیَ

دروس تدریسی: آمایشگاه مدارهای منطقی - معماری  میکرو پروسسورو دیجیتال 1و2