کارشناسی

تعداد بازدید:۴۹۵۰

تعداد دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی برق در جدول زیر آمده است:

 

 

دانشجویان ممتاز دانشکده مهندسی برق: