کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۶۱۷۱

۹۱ ارشدالکترونیک

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

رشیدی ازندریانی-فرهاد

الکترونیک نوری

2

مهاجرانی-سیدعلی

الکترونیک نوری

3 ذاکری- علی الکترونیک دیجیتال

4

رفیعی-علی

الکترونیک دیجیتال

 

۹۲ ارشد الکترونیک

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

احمدی-صادق

الکترونیک دیجیتال

2

داودابادی-صابر

الکترونیک دیجیتال

3

دلاوری-زهره

الکترونیک نوری

4

سهرابی-میثم

الکترونیک نوری

5

عنبری-محمد

الکترونیک دیجیتال

6

فرزان پور-علیرضا

الکترونیک دیجیتال

7

کریمی-علی

الکترونیک نوری

8

کریمی پورنجف ابادی-مجید

الکترونیک نوری

9

کشاورزی-وحید

الکترونیک دیجیتال

10

محمدی-جواد

الکترونیک دیجیتال

11

نصیری-بهروز

الکترونیک دیجیتال

12

ولی خانی-سپیده

الکترونیک آنالوگ

13

رضایی-مرتضی

الکترونیک دیجیتال

 

۹۳ ارشد الکترونیک

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

اقابیگی-هادی

الکترونیک آنالوگ

2

امیری-نگین

الکترونیک دیجیتال

3

امیری پناه-محسن

الکترونیک دیجیتال

4

شاکری-محمد

الکترونیک نوری

5

کلانتری-صادق

الکترونیک دیجیتال

6

محمودی-زهرا

الکترونیک دیجیتال

7

مرادی-مصطفی

الکترونیک نوری

8

موسالوشیخ احمدلو-علیرضا

الکترونیک نوری

9

نیک منش-علیرضا

الکترونیک دیجیتال

10

کلانتری- منا

الکترونیک نوری

 

 

۹۱ ارشد قدرت

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

قربانی-مرتضی

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

2

مشایخی-اسماعیل

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

3

بهرامی-جمال

مهندسی برق قدرت-سیستمهای قدرت

 

 

۹۲ ارشد قدرت

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

شیخی-معصومه

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

2

عباسی-حمید

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

3

قنبری-میثم

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

4

نظری-مهدی

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

5

یوسفی زاد-شهاب

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

6

امره -علی

مهندسی برق قدرت-سیستمهای قدرت

7

بابایی-مصطفی

مهندسی برق قدرت-سیستمهای قدرت

8

محمدحسینی-احمد

مهندسی برق قدرت-سیستمهای قدرت

9

رییس-پرستو

مهندسی برق قدرت-سیستمهای قدرت

10

عبداله یی-زهرا

مهندسی برق قدرت-سیستمهای قدرت

 

 

۹۳ ارشد قدرت

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

ابراهیمی-حسین

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

2

بهرامی-داود

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

3

فهیمی-علی

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

4

موسوی-داود

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

5

ملکی -محسن

مهندسی برق  قدرت-ماشینهای الکتریکی و الکترونیک قدرت

 

 

۹۱ ارشد کنترل

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

بختیاری-فهیمه

مهندسی برق-کنترل

 

۹۲ ارشد کنترل

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

بخشنده-علیرضا

مهندسی برق-کنترل

2

حیدری-حدیثه

مهندسی برق-کنترل

3

دلاوری-پویان

مهندسی برق-کنترل

4

رضایی-سعید

مهندسی برق-کنترل

5

عبادرضایی-رویا

مهندسی برق-کنترل

6

موسوی حسینی-سیدضیاالدین

مهندسی برق-کنترل

 

۹۳ ارشد کنترل

ردیف

نام_و_نام_خانوادگی

رشته

1

امرایی-محمد

مهندسی برق-کنترل

2

دوستی پورزهابی-زینب

مهندسی برق-کنترل

3

زارعی-سمانه

مهندسی برق-کنترل

4

میرمسیب-سیدمجتبی

مهندسی برق-کنترل

5

یعقوبی-سیدعلی اکبر

مهندسی برق-کنترل