دکتری

تعداد بازدید:۳۸۹۹

 

دکتری ۹۲کنترل

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

افشارنیا-فاطمه

2

رزمجوی-نوید

3

کاردان برزکی-محسن

4

محسنی مطلق-سیدمحمود

5

موحد اصل-رامین

6

نمدچیان-علی

 

دکتری ۹۳ کنترل

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

عباسی -مجید

2

مهاجری - کامران