اخبار

انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۸-۹۹

دانشجویان ارشد گرایش ماشین

دانشجویان ارشد ماشین فقط مجاز هستند واحد های زیر را در انتخاب واحد اخذ نمایند: ۱-الکترونیک قدرت ۲ ۲-طراحی ماشین ۳-شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی

ادامه مطلب