اعلام الویتهای استاد راهنمای کارشناسی ارشد

عنوان فرم
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*نام کامل
  1
 • شماره دانشجویی:*نام کامل
  2
 • ٔآدرس ایمیل:*نام کامل
  3
 • شماره تلفن:*نام کامل
  4
 • گرایش:*نام کامل
  5
 • توانمندیهای نرم افزاری یا سابقه کار عملی و علاقمندی زمینه کاری خود را ذکر کنید:*نام کامل
  6
 • در صورتیکه درس پروژه را ثبت نام کرده اید لطفا سه اولویت استاد راهنمای سمینار کارشناسی ارشد خود را از بین اساتید محترم دانشکده در فرم زیر اعلام نمایید. در صورت عدم انتخاب سه استاد متفاوت فرم شما بررسی نمی شود.
  7
 • انتخاب اول:*نام کامل
  8
 • انتخاب دوم:*نام کامل
  9
 • انتخاب سوم:*نام کامل
  10
 • تاریخ تکمیل فرم:*نام کامل
  11